Taisyklės

Rimtas tekstas norintiems apdovanojimų

1. Bendrosios nuostatos

Konkurso iniciatorius ir organizatorius – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, įsikūręs Saulėtekio al. 9, LT-10222, Vilnius (toliau – Organizatorius).

2. Konkurso tikslas

Įvertinti ir apdovanoti įdomiausius, originaliausius bei ryškiausius 2020 metais įgyvendintus ar tebevykdomus komunikacijos projektus ryšių su visuomene srityse. 

3. Konkurso dalyviai

Konkursas yra atviras visiems dalyviams, veikiantiems komunikacijos srityje (verslo ir viešojo sektoriaus bendrovėms, komunikacijos agentūroms, laisvai samdomiems specialistams, nevyriausybinėms organizacijoms ir kt.).

4. Paraiškų teikimas

4.1 Paraiškas Konkurso dalyviai turi pateikti nuo 2020 m. lapkričio mėn. 9 d. iki 2020 m. gruodžio mėn. 11 d. imtinai. Organizatorius pasilieka teisę pratęsti registracijos laiką, apie tai informuodamas konkurso puslapyje ir „Facebook“ paskyroje. 


4.2 Konkurso dalyviams keliamus reikalavimus atitinkantys dalyviai turi užpildyti ir pateikti Konkurso paraišką. Paraišką galima rasti interneto svetainėje www.prlapes2020.com, o ją išsiųsti privaloma paraiškoje nurodytu el. pašto adresu. 


4.3 Konkurso paraiškos turi būti užpildytos aiškiai ir tvarkingai bei pateiktos lietuvių kalba. 


4.4 Paraiškoje turi būti užpildyta visa informacija (sprendžiama situacija, projekto tikslai, auditorija, strategija, idėja, rezultatai), o  paraiškos teikėjas atsako už informacijos paraiškoje teisingumą. 


4.5 Pildydami paraišką, konkurso dalyviai privalo įkelti projekto idėją atspindinčią / pristatančią nuotrauką bei pateikti trumpą (iki 500 spaudos ženklų), socialiniams tinklams skirtą projekto aprašymą.   

4.6 Jei projektas sukurtas ir įgyvendintas kelių dalyvių (agentūros, užsakovo, laisvai samdomų ekspertų), paraišką gali pateikti tik vienas dalyvis, prieš tai susitaręs dėl dalyvavimo su visomis dalyvaujančiomis šalimis. Jei du skirtingi dalyviai pateikia paraišką su tuo pačiu projektu, konkursui priimama anksčiau pateikta paraiška. 

4.7 Paraiškos negali būti teikiamos be projekto savininko / kliento patvirtinimo dėl intelektualinės nuosavybės ir be sutikimo teikti paraišką konkursui. 

4.8 Konkursui teikiami projektai turi būti įgyvendinti 2019 m. gruodžio – 2020 m. gruodžio mėn. (imtinai).  

 

5. Konkurso kategorijos

Konkursas yra atviras visiems dalyviams, veikiantiems komunikacijos srityje (verslo ir viešojo sektoriaus bendrovėms, komunikacijos agentūroms, laisvai samdomiems specialistams, nevyriausybinėms organizacijoms ir kt.).

Konkursui paraiškas galima teikti šiose kategorijose:

Atsakinga Lapė. Projektai, skatinę visuomenės socialinę, ekologinę, finansinę atsakomybę, atkreipę dėmesį į tokias socialines problemas kaip: lyčių nelygybė, sveikatos apsaugos ir sąmoningumo spragos, šešėlinė ekonomika, klimato kaita, diskriminacija dėl amžiaus, negalios, rasės, tikėjimo, socialinės padėties, seksualinės orientacijos.  

Pilietiška Lapė. Projektai, skatinę pilietiškumo ugdymą, visuomenės grupių solidarumą, valstybės ir piliečių gerovės kūrimą ir puoselėjimą, šalies žinomumą ir stiprinę jos įvaizdį. Taip pat nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti viešinti jų poziciją tam tikru klausimu, pasiekimus arba informuoti visuomenę apie problemas, inovacijas ar pasikeitimus. 

Iššūkio Lapė. Projektai, pasižymėję išskirtine drąsa, kūrybiškumu, lyderyste ir gebėjimu prisitaikyti bei priimti lanksčius sprendimus pandemijos laikotarpiu. Taip pat projektai ir iniciatyvos, skirtos informuoti visuomenę koronaviruso situacijos valdymo šalyje klausimais. 

 

Organizacijos Lapė. Projektai, stiprinę organizacijos ir darbuotojų tarpusavio santykius bei darbdavio įvaizdį, plėtoję organizacijos vidinę kultūrą ir puoselėję organizacijos vertybes.

   

Kūrybiška Lapė. Projektai, pasižymėję kūrybiškumu, netradiciniu išpildymu ar kitokiu požiūriu į nusistovėjusias taisykles. Projektai, kurie yra drąsūs, patrauklūs, netradiciniai, beprecedenčiai ir/ar nestokojantys humoro.  

 

6. Paraiškų atmetimas

6.1 Organizatoriai pasilieka teisę neleisti konkurse dalyvauti paraiškoms, kurios žeidžia, diskriminuoja kurias nors visuomenes grupes ar skatina neteisėtus veiksmus. 

6.2 Konkurse negali dalyvauti anksčiau teiktos paraiškos. 

6.3. Paraiškos, kurios pateiktos neužpildžius visų paraiškos dalių, bus atmestos.   

6.4 Paraiška privalo būti pateikta tik aukščiau nurodytu būdu. Kitaip atsiųstos ar priduotos paraiškos – atmetamos.

7. Paraiškų vertinimas

7.1 Tinkamai ir ne vėliau nustatyto paraiškų teikimo termino pabaigos pateiktas paraiškas vertina Konkurso vertinimo komisija. 


7.2 Vertinimo komisija atlieka pateiktų paraiškų vertinimą šiuose nuostatuose apibrėžtos kompetencijos ribose. 


7.3 Paraiškas vertins iš kompetetingų komunikacijos specialistų sudaryta komisija, skelbiama konkurso internetiniame puslapyje. 

7.4 Komisijos nariai nebalsuoja ir nusišalina nuo paraiškos vertinimo, jei yra pristatomo projekto autoriai, bendraautoriai, dirba projektą iniciavusioje ar jį kūrusioje organizacijoje.

 
7.5 Vertinimo komisija, vertindama paraiškas, privalo laikytis šių principų: 


7.5.1 Lygiateisiškumo – visoms paraiškoms privalo būti taikomi vienodi kriterijai; 


7.5.2 Nešališkumo ir skaidrumo – nuo vertinimo privalo nusišalinti tie vertinimo komisijos nariai, kurių sprendimas gali sukelti interesų konfliktą; 


7.5.3 Konfidencialumo – vertinant paraiškas turi būti užtikrinamas pateiktų duomenų neatskleidimas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus), o pateikti duomenys turi būti naudojami tik vertinimo tikslais.  

7.6 Komisija darbus vertina atsižvelgdama į jų originalumą, strategiją, idėjos išpildymo kokybę ir pasiektus rezultatus.

8. Paraiškų vertinimo etapai

Paraiškos vertinimas atliekamas šiais etapais: 


PIRMINIS ĮVERTINIMAS. Šiame etape įvertinamas paraiškoje teikiamo projekto atitikimas Konkurso sąlygoms, paraiškos užpildymas pagal Konkurso techninius kriterijus ir aukščiau išvardytas sąlygas. 

 
EKSPERTINIS VERTINIMAS. Jo metu visi pirminio vertinimo sąlygas atitikę projektai yra įvertinami komisijos. Ne daugiau kaip trys daugiausiai komisijos narių balsų sulaukę projektai kiekvienoje kategorijoje patenka į trumpąjį sąrašą.  

 

LAIMĖTOJŲ RINKIMAS. Šiame etape komisijos nariai vertina visus trumpajame sąraše esančius projektus. Daugiausiai balsų kiekvienoje kategorijoje surinkęs projektas apdovanojamas konkurso prizu. 

Komisija pasilieka teisę prizo kategorijoje neįteikti, jei mano, kad atrinkti projektai neatitinka jiems keliamų kokybės reikalavimų. 

 

Komisijos sprendimas galutinis ir neskundžiamas. Esant informacijos apie nesąžiningai užpildytą paraišką – laimėtojas diskvalifikuojamas, o prizas įteikiamas antram daugiausiai komisijos balsų surinkusiam projektui (jei toks kategorijoje yra). 

9. Asmens duomenų apsauga

9.1 Konkurso dalyviai sutinka, kad jų pateiktos paraiškos bei visa informacija apie projektus gali būti naudojami konkurso viešinimo tikslais. 


9.2 Konkurso dalyvių ir duomenų subjektų asmens duomenys gali būti atskleidžiami vertinimo komisijos nariams. Konkurso dalyvių ir duomenų subjektų asmens duomenys gali būti pateikiami ir kitoms organizacijoms (konkurso partneriams), kurios tiesiogiai atlieka su konkurso organizavimu ir / ar vykdymu susijusias funkcijas, tačiau tik tais atvejais ir ta apimtimi, kai šie duomenys yra būtini. 


9.3 Konkurso dalyviai ir duomenų subjektai, kurių asmens duomenys tvarkomi konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais, turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šių nuostatų arba įstatymų reikalavimų.

10. Konkurso terminai

Konkurso pradžia – 2020 m. lapkričio mėn. 9 d.
Paraiškų pateikimas – iki 2020 m. gruodžio mėn. 11 d. (imtinai). 
Paraiškų vertinimas ir nominantų paskelbimas – per 2021 m. sausio mėnesį.

Projektų nugalėtojų apdovanojimas – per 2021 m. sausio mėnesį.
 
Kilus klausimų dėl paraiškų pateikimo kreiptis prlapes.paraiskos@gmail.com